Menu Zamknij

Powszechna samoobrona ludności

Ustawa z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz. U. z 2012 r.  poz. 461).

Art. 168.

 1. Osoby posiadające obywatelstwo polskie, zdolne ze względu na stan zdrowia, podlegają obowiązkowi szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony.
 2. Szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony ma na celu przygotowanie do samoobrony przed środkami masowego rażenia oraz innymi działaniami nieprzyjaciela.
 3. Szkolenie ludności w zakresie powszechnej samoobrony przeprowadza się w formie zajęć podstawowych lub ćwiczeń praktycznych.
 4. Ćwiczenia praktyczne mogą polegać również na udziale w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

Art. 169.

 1. Obowiązkowi szkolenia nie podlegają:
  1. osoby, które ukończyły sześćdziesiąt lat życia,
  2. osoby uznane za stale lub długotrwale niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników lub za całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji albo całkowicie niezdolne do pracy na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub zaliczone do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  3. kobiety w ciąży oraz w okresie sześciu miesięcy po odbyciu porodu,
  4. osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat ośmiu,
  5. osoby sprawujące opiekę nad:
   1. dziećmi od lat ośmiu do szesnastu,
   2. osobami obłożnie chorymi,
   3. osobami, wobec których orzeczono stałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,
   4. osobami, wobec których orzeczono całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
   5. osobami zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jeżeli osoby te wspólnie z nimi zamieszkują i opieki tej nie można powierzyć innym osobom,
  6. osoby pobierające naukę lub odbywające studia w szkołach wszystkich typów,
  7. osoby odbywające zasadniczą służbę lub szkolenie poborowych w obronie cywilnej oraz służbę zastępczą,
  8. żołnierze w czynnej służbie wojskowej oraz funkcjonariusze ABW, Agencji Wywiadu, CBA, Policji, Straży Granicznej, BOR, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej.
 2. Od obowiązku odbywania szkolenia mogą być zwolnieni:
  1. żołnierze rezerwy posiadający karty mobilizacyjne do jednostek Sił Zbrojnych,
  2. osoby posiadające karty przydziału do jednostek zmilitaryzowanych,
  3. osoby posiadające karty przydziału do służby w obronie cywilnej.

Art. 172.

 1. Osoby posiadające obywatelstwo polskie mogą być zobowiązane do zaopatrzenia się w sprzęt ochrony indywidualnej oraz w inne artykuły i przedmioty niezbędne w razie zagrożenia.
 2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, może wprowadzić Rada Ministrów w drodze rozporządzenia, określając równocześnie zasady i warunki zaopatrzenia.

Art. 173.

 1. W ramach przygotowania do samoobrony osoby posiadające obywatelstwo polskie mogą być zobowiązane do:
  1. przygotowania ochrony budynku lub lokalu mieszkalnego oraz mienia osobistego i indywidualnego,
  2. zabezpieczenia własnych źródeł wody pitnej i środków spożywczych przed zanieczyszczeniem lub skażeniem,
  3. utrzymywania i konserwacji posiadanego oraz przydzielonego sprzętu i środków ochrony,
  4. utrzymywania i konserwacji domowych pomieszczeń ochronnych,
  5. wykonywania innych przedsięwzięć mających na celu ochronę własnego życia, zdrowia i mienia oraz udzielania pomocy poszkodowanym.
 2. Obowiązki określone w ust. 1 nakładają wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast).
 3. Rada Ministrów określa w drodze rozporządzenia zasady i tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 2.
Redaktor
Author: Redaktor

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *