Menu Zamknij

Regulamin

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Stowarzyszenie COLD WAR BUNKERS „i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Lędziny.
 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Jeżeli wymaga tego realizacja celów regulaminowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, na terytorium innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej.
 5. Stowarzyszenie może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.
 6. Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.
 7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.
 8. Stowarzyszenie może używać dokumentów, pieczęci, wizytówek, naklejek, broszur, odznaczeń, itp. w celach informacyjnych o Stowarzyszeniu, a także w celu uhonorowania swoich członków, osób zasiadających we władzach Stowarzyszenia lub podmiotów zewnętrznych, za działalność na rzecz Stowarzyszenia i jego członków. Stowarzyszenie może również posługiwać się emblematem lub logo wyróżniającym je spośród innych organizacji.
 9. Pieczęć i emblemat zatwierdza Zarząd Stowarzyszenia uchwałą.
 10. Podstawą działania są postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

§ 2

 1. Cele Stowarzyszenia to:
 • popularyzowanie i promocja wiedzy wśród społeczeństwa z dziedziny historii zwłaszcza okresu Zimnej Wojny.
 • badanie obiektów zwłaszcza z okresu Zimnej Wojny.
 • ochrona zabytków i obiektów zwłaszcza z okresu Zimnej Wojny.
 • popularyzacja wiedzy z zakresu obronności i powszechnej samoobrony ludności.
 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
 • publikację w Internecie i prasie materiałów, fotografii z obiektów historycznych,
 • organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw i konferencji,
 • współpracę z wszelkimi osobami i instytucjami o podobnych celach działania,
 • organizowanie społecznych wyjazdów mających na celu zwiększenie społecznej wiedzy historycznej o obiektach okresu Zimnej Wojny oraz okresów z I i II Wojny Światowej,
 • ochronę obiektów schronowych oraz innych miejsc datowanych na lata okresu zimnowojennego.
 • eksplorację obiektów zwłaszcza z okresu Zimnej Wojny, a także z okresu przed i po tym okresie.

§ 3

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 • Walne Zebranie Członków,
 • Zarząd Stowarzyszenia.
 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Zarządu.
 3. Zarząd składa się z trzech osób – Prezesa, Wiceprezesa oraz Członka Zarządu.
 4. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
 5. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia.
 6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony tego samego dnia, co najmniej 30 minut później, bez względu na liczbę obecnych członków stowarzyszenia.
 7. Walne Zebranie Członków może być zorganizowane w sposób hybrydowy lub w pełni online w postaci konferencji online zgodnie z regulaminem Walnego Zebrania Członków. Uchwały podjęte na Walnym Zebraniu Członków w tym trybie będą zatwierdzane poprzez oddanie głosu na platformie do tego przeznaczonej. Dopuszczalne jest oddanie głosu w sposób korespondencyjny listem poleconym lub elektronicznie przy pomocy kart do glosowania podpisanych certyfikatem kwalifikowanym.
 8. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
 • wybór i odwoływanie członków Zarządu – Prezesa, Wiceprezesa oraz Członka Zarządu,
 • uchwalanie Regulaminu i jego zmian,
 • podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
 • ustalanie wysokości składki członkowskiej,
 • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu.
 1. Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:
 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 • kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 • zarządzanie środkami finansowymi Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków,
 • składanie sprawozdań z działalności Zarządu,
 • przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 • informowanie organu nadzorującego o zdarzeniach uzasadniających zmianę wpisu w ewidencji stowarzyszeń zwykłych (w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia) oraz o zmianie miejsca zamieszkania członków Zarządu.
 1. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w obecności co najmniej dwóch członków organu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu następuje poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.
 3. Stowarzyszenie reprezentuje również w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych każdy członek Zarządu działający samodzielnie.
 4. Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia zwykłego oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
 5. Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:
 • nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
 • ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
 • zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
 • przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,
 • zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10000 zł.

§ 4

 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
 • Zwyczajnych,
 • Honorowych,
 • Wspierających.
 1. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie (lub cudzoziemiec mający w Polsce miejsce zamieszkania) posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu.
 2. Osoby w wieku od 16 do 18 lat mogą zostać członkami zwyczajnymi mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do Stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz i organów Stowarzyszenia.
 3. Osoby w wieku do lat 16 mogą należeć do Stowarzyszenia jako członkowie wspierający za zgodą przedstawicieli ustawowych. Osoby te nie mają jednak prawa do korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz i organów Stowarzyszenia.
 4. Członkiem honorowym może zostać osoba uznana przez Walne Zebranie członków zwykłą większością głosów bądź poprzez uchwałę członków Zarządu.
 5. Członek honorowy zwolniony jest ze składek członkowskich.
 6. Członek honorowy nie może korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz i organów Stowarzyszenia.
 7. Członek honorowy nie może uczestniczyć w głosowaniach lecz może służyć głosem doradczym.
 8. Odwołanie członka honorowego możliwe jest przez Walne Zebranie członków zwykłą większością głosów bądź jednogłośnie poprzez uchwałę członków Zarządu.
 9. Członkowie wspierający zobowiązani są do terminowego uiszczania 50% składek członkowskich.
 10. Uchwały w sprawach członkostwa podejmuje Zarząd. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie (w terminie 30 dni od otrzymania uchwały Zarządu) do Walnego Zebrania Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.
 11. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 • wykluczenia członka przez Walne Zebranie Członków,
 • pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi Stowarzyszenia,
 • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 • śmierci członka,
 • nieuiszczenia składek członkowskich według terminu w punkcie: §4.15.b
 1. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.
 2. Członkowie Zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
 • biernego i czynnego uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków,
 • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,
 1. Do obowiązków Członka Zwyczajnego Stowarzyszenia należy:
 • przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia,
 • terminowe uiszczanie składek członkowskich niepóźnej niż do 31 grudnia każdego roku,
 • popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia.

§ 5

 1. Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na swoją działalność ze:
 • składek członkowskich,
 • darowizn,
 • spadków,
 • zapisów,
 • dochodów z majątku stowarzyszenia,
 • dotacji,
 • ofiarności publicznej.
 1. Środkami finansowymi Stowarzyszenia zarządza Zarząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.
 2. Każdy członek zwyczajny odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.
 3. Stowarzyszenie nie może:
 • powoływać terenowych jednostek organizacyjnych,
 • zrzeszać osób prawnych,
 • prowadzić działalności gospodarczej,
 • prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

§ 6

 1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków wybiera likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku Stowarzyszenia.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dn. 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Data uchwalenia aktualnego regulaminu: 12 marzec 2022.

————–

Regulamin datowany na 23.04.2022.

Treść obowiązująca.